HOME | Služby | Domovní ČOV | Kontakty | Reference | Ceny služeb
NAŠE SLUŽBY
Nabídka poradenských služeb v oblasti vodního hospodářství a životního prostředí
Současná legislativa v oblasti provozování vodovodů a kanalizací a ochrany životního prostředí a jejich prováděcí předpisy přinášejí vlastníkům vodohospodářského majetku mnoho změn a nových povinností.
Chtěla bych Vám tímto nabídnout služby v této oblasti. Problematice provozování vodovodu a kanalizací a ochrany životního prostředí se věnuji již sedm let, mám zkušenosti jak ze státní správy, tak ze soukromého sektoru.
Rozsah nabízených služeb
Zajištění technologického dozoru a odborné pomoci při provozování vodohospodářského majetku.
Služba zahrnuje zajištění odpovědného zástupce v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a odbornou pomoc při plnění ustanovení tohoto zákona, zákona o vodách a zákona o ochraně veřejného zdraví a jejich prováděcích předpisů :
 • vedení technicko - provozní dokumentace související s provozem vodovodu, kanalizace a ČOV (MaP evidence, poplatky, hlášení správci povodí atd.)
 • sestavení cenové kalkulace vodného a stočného, a jejich vyúčtování
 • zajištění odběrů a rozborů vzorků odpadních a pitných vod
 • zajištění potřebných vodoprávních povolení
 • zpracování a aktualizace provozního řádu vodovodu, kanalizace a ČOV
 • zpracování plánu obnovy vodovodu a kanalizace
 • zastupování vlastníka při kontrolách orgánů státní správy
 • informování objednatele o novinkách a změnách v legislativě vztahujících se k uvedené problematice, upozornění na nové povinnosti
 • zpracování posudku o stavu provozování vodovodu a kanalizace
 • vedení a vyhodnocení zkušebního provozu
Výhody spolupráce
Obce, které již provozují nebo se rozhodnou provozovat svůj vodohospodářský majetek, budou mít zajištěny komplexní poradenské služby, tak aby byl provoz vodovodů a kanalizací v souladu s platnou legislativou a nehrozily jim vysoké sankce za neplnění nebo porušení stanovených povinností ze strany kontrolních orgánů.
Náklady na výše uvedené služby je možné zahrnout do ceny vodného a stočného.
poradenské služby v oblasti ochrany životního prostředí
Služba zahrnuje poradenské služby v oblasti nakládání s vodami, odpady , chem. látkami a ovzduším - jedná se o vedení administrativy v souladu s platnou legislativou a zpracování potřebných dokumentů
(havarijní plány, pravidla pro nakládání s NCHLP, atd.)poradenské služby v dotačním poradenství
Zahrnuje technickou pomoc při výstavbě nových a rekonstrukci stávajících vodohospodářských zařízení :
 • projednání a posouzení záměru investora, doporučení vhodného dotačního programu a poskytnutí základních informací k vybranému programu
 • odborná pomoc při výběru zhotovitele projektu a při výběru technického řešení, zajištění potřebných povolení
 • zpracování žádosti o dotaci včetně všech povinných dokumentů
 • v případě přidělení dotace dále řízení projektu po celou dobu realizace: pomoc s administrativou, kontrolu plnění podmínek projektu , poradenství při závěrečném vyúčtování projektu, zastupování investora
 • ve spolupráci s odbornou firmou zabezpečení a organizaci výběrového řízení
V této oblasti spolupracuji s odborníky v projekční pracích, hydrogeologii, zadavatelské činnosti atd.

Po realizaci projektu mohu nabídnout odbornou a technickou pomoc při vlastním provozu vodohospodářského zařízení ( rozsah služby je uveden výše) - včetně zajištění vedení a vyhodnocení zkušebního provozu.

AKTUALITY

   .
Poradenství v oblasti vodního hospodářství a životního prostředí || Tel: + 420 - 776 175 578 || 2007©kasparova.eu | web-klanica