HOME | Služby | Domovní ČOV | Kontakty | Reference | Ceny služeb
HLAVNÍ STRANA
Poradenské služby v provozování vodovodů a kanalizací , ochraně životního prostředí a dotační poradenství v této oblasti
Současná legislativa v oblasti provozování vodovodů a kanalizací a ochrany životního prostředí a jejich prováděcí předpisy přinášejí vlastníkům vodohospodářského majetku mnoho změn a nových povinností. Chtěla bych Vám tímto nabídnout služby v této oblasti. Problematice provozování vodovodu a kanalizací a ochrany životního prostředí se věnuji již sedm let, mám zkušenosti jak ze státní správy, tak ze soukromého sektoru.
Zajištění technologického dozoru a odborné pomoci při provozování vodohospodářského majetku.
Služba zahrnuje zajištění odpovědného zástupce v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a odbornou pomoc při plnění ustanovení tohoto zákona, zákona o vodách a zákona o ochraně veřejného zdraví a jejich prováděcích předpisů :

  • vedení technicko - provozní dokumentace související s provozem vodovodu, kanalizace a ČOV (MaP evidence, poplatky, hlášení správci povodí atd.)
  • sestavení cenové kalkulace vodného a stočného, a jejich vyúčtování
  • zajištění odběrů a rozborů vzorků odpadních a pitných vod
  • zajištění potřebných vodoprávních povolení
  • zpracování a aktualizace provozního řádu vodovodu, kanalizace a ČOV
  • zpracování plánu obnovy vodovodu a kanalizace
  • zastupování vlastníka při kontrolách orgánů státní správy
  • informování objednatele o novinkách a změnách v legislativě vztahujících se k uvedené problematice, upozornění na nové povinnosti
  • zpracování posudku o stavu provozování vodovodu a kanalizace
  • vedení a vyhodnocení zkušebního provozu
Domovní čističky odpadních vod
Prodej domovních čistíren odpadních vod, plastových jímek,septiků, zemních filtrů, lapáků tuku a ostatních plastových výrobků včetně zajištění projektu a stavebního povolení.

AKTUALITY

   .
Poradenství v oblasti vodního hospodářství a životního prostředí || Tel: + 420 - 776 175 578 || 2007©kasparova.eu | web-klanica